مکتب انصار المهدی (عج) شهر زاویه

نویسندگان

ساعت شروع جلسه 19:15

تلاوت قرآن این هفته از سوره: آل عمران صفحه: 75 آیه: 187


جلسه این هفته (92/10/12) در منزل آقای سعید تیمار برگزار می شود
(آدرس :خ ش منتظری)


جلسه هفته گذشته (92/10/05) در منزل آقای محسن میرگلوی بیات همراه با مراسم عزاداری با حضور مداح اهل بیت جواد سرخیل برگزار شد.